Praktijk

/Praktijk
Praktijk

Wie zijn wij

Edith Steenhuisen-Warntjes
Edith Steenhuisen-WarntjesHuisarts
Joris van Mastrigt
Joris van MastrigtHuisarts
Sabrina Koopmans
Sabrina KoopmansAssistente / Praktijk ondersteuner
Begeleidt o.a patiënten met suikerziekte.
Kyra Struik
Kyra StruikAssistente
Begeleidt o.a patiënten met longklachten en hart- en vaatziekten (CVRM). Tevens doet ze uitstrijkjes en regelt de reizigersvaccinaties.
Sibrecht Dijkstra
Sibrecht DijkstraAssistente / Praktijk ondersteuner
Begeleidt o.a patiënten met boezemfibrilleren en hart- en vaatziekten
Nikkie van der Velde
Nikkie van der VeldeAssistente
Els van der Slikke
Els van der SlikkePraktijk ondersteuner GGZ
Begeleidt patiënten o.a met psychische problemen.

Praktijkvisie

Met alle medewerkers van onze huisartsenpraktijk streven we naar laagdrempelige, persoonsgerichte en kwalitatief hoogwaardige huisartsgeneeskundige zorg, die goed toegankelijk is voor iedereen.

We werken graag in een kleinschalige praktijk waarin persoonlijke zorg en aandacht kan worden gegeven en waarbij aandacht is voor zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Gezamenlijke besluitvorming staat centraal.

We richten ons op de behandeling en preventie van ziekte in alle levensfasen, waaronder vanzelfsprekend ook deskundige zorg in de laatste levensfase.

Naast medisch inhoudelijk kwalitatief goede zorg is voor ons de sfeer, humor en sportiviteit op de werkvloer erg belangrijk.

Assistentes

U kunt bij de assistentes terecht voor de volgende verrichtingen: oren uitspuiten, bloeddruk controle, injecties, hoortest, suiker controle, urine onderzoek, zwangerschapstest, uitstrijkje (in kader van bevolkingsonderzoek), verbinden van wonden, vaatonderzoek, longfunctie, hartfilmpje, wratten aanstippen en hechtingen verwijderen. Graag hiervoor een afspraak maken.

Praktijkondersteuner

Heeft u suikerziekte, hoge bloeddruk, hartklachten, longproblemen dan wel psychische problemen, dan kan u regelmatig gezien worden door onze praktijkondersteuners.
Zij ondersteunen ons in huisartsgeneeskundige handelingen en hebben een preventieve, screenende rol ter verbetering van uw gezondheid.

Uitslagen

Voor uitslagen van laboratorium onderzoek en specialistenbrieven kunt u de assistente bellen tussen 11.00 -12.00 uur en tussen 13.00 -14.00 uur.

Heeft u meer uitleg nodig dan kunt u op het telefonisch spreekuur van de huisarts om meer uitleg vragen. Dit is elke morgen van 10.00-10.30 uur
We verzoeken u zelf te bellen over uitslagen/brieven van specialisten.

Vaccinaties

Bij ons kunt u terecht voor een reizigersadvisering op maat.

Meer informatie: reizigersvaccinatie. Alle informatie zoals kosten, soorten vaccinaties en online aanvraag formulier zijn op deze pagina terug te vinden.

Verklaringen

Er worden door de artsen geen verklaringen afgegeven voor o.a. reisverzekeringen.
Wij houden ons aan de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Geneeskunst (KNMG)

Wel is het mogelijk dat de instantie die gegevens wenst een brief stuurt aan de praktijk voor informatie. De brief moet duidelijke informatie omvatten over de vraagstelling. Tevens moet een toestemmingsverklaring van uzelf aanwezig zijn waarin u ons toestemming geeft de benodigde informatie te vertrekken.

Privacyreglement
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Steenhuisen & Van Mastrigt is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan onze praktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. De praktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van onze huisartsenpraktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Bent u ‘s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Uitwisseling van gegevens kan voorkomen naar de volgende personen en instanties:

-advocaat, politie, justitie
-hulpverleners, artsen/waarnemers
-elektronische brieven
-indicatiestelling CIZ
-infectieziekten melding
-kindermishandeling
-medische keuring, verzekeringsarts
-overlijden
-vertegenwoordigers (ouders, mentor, voogd)
-verwijzing, wetenschappelijk onderzoek


Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.